نتايج آرا فرم نظرسنجي

1 -آشنایی کلی با شرکت پتروشیمی اصفهان ، محصولات این شرکت و مصرف کنندگان آنها


عالی
81.55%(137)


خوب
8.33%(14)


متوسط
7.74%(13)


ضعیف
0.6%(1)


خیلی ضعیف
1.19%(2)


2 -میزان آشنایی با پنج کانال ارتباطی شرکت پتروشیمی اصفهان (ارتباط توسط تلفن ،دورنگار ، پست الکترونیکی ،سایت اینترنتی و به صورت حضوری )


عالی
95.24%(160)


خوب
1.19%(2)


متوسط
0.6%(1)


ضعیف
1.19%(2)


خیلی ضعیف
1.19%(2)


3 -پاسخگویی موثر این شرکت از طریق کانالهای ارتباطی


عالی
95.24%(160)


خوب
1.19%(2)


متوسط
1.19%(2)


ضعیف
0.6%(1)


خیلی ضعیف
1.19%(2)


4 - تاثیر فعالیت های شرکت پتروشیمی اصفهان توضیح : تامین ماده اولیه صنایع داخلی - کمک به شکوفایی اقتصادی کشور از طریق صادرات -ایجاد اشتغال و برون سپاری فعالیتهای تخصصی و خدماتی مورد نیاز و ...


عالی
94.64%(159)


خوب
1.19%(2)


متوسط
0.6%(1)


ضعیف
1.19%(2)


خیلی ضعیف
1.19%(2)


5 - رفتار اخلاقی و ارتباط با مسئولین و سازمانهای مرتبط


عالی
94.64%(159)


خوب
1.79%(3)


متوسط
0.6%(1)


ضعیف
0.6%(1)


خیلی ضعیف
1.19%(2)


6 - مشارکت شرکت پتروشیمی اصفهان در فعالیت های آموزشی ، اجتماعی ، زیست محیطی و عام المنفعه توضیح : پذيرش دانشجويان کارآموز دانشگاهها - آموزش کارآموزان مراکز صنعتی - حمايت از نمايشگاهها و سمينارها- همکاری با گروههای بازديد کننده - شرکت موثر در همايش ها و ...


عالی
94.05%(158)


خوب
1.19%(2)


متوسط
1.19%(2)


ضعیف
1.19%(2)


خیلی ضعیف
1.19%(2)


7 -اقدامات شرکت در ارتباط با رعايت قوانين مرتبط و کنترل و کاهش آلودگيهای زيست محيطی اصفهان توضیح: شناسايي جنبه ها و آثار زيست محيطی فعاليتها، محصولات و خدمات و کنترل آنها - ايجاد فضای سبز و ...


عالی
94.05%(158)


خوب
1.79%(3)


متوسط
1.19%(2)


ضعیف
0.6%(1)


خیلی ضعیف
1.19%(2)


8-اقدامات شرکت در ارتباط با رعايت قوانين ايمنی و بهداشت شغلی و کنترل و کاهش مخاطرات و عوارض اصفهان توضیح:شناسايي و کنترل مخاطرات و عوارض نظير مخاطرات بهداشتی،حوادث،صدا،بوی نامطلوب و ...


عالی
94.05%(158)


خوب
1.79%(3)


متوسط
0.6%(1)


ضعیف
1.19%(2)


خیلی ضعیف
1.19%(2)


9 - اقدامات شرکت در ارتباط با کنترل و کاهش مصرف منابع و انرژی اصفهان توضیح : کنترل و کاهش مصرف آب، برق و گاز - استفاده از مواد قابل بازيافت - کاهش و حذف ضايعات


عالی
93.45%(157)


خوب
1.79%(3)


متوسط
1.79%(3)


ضعیف
0.6%(1)


خیلی ضعیف
1.19%(2)


10 - تصوير کلی شرکت پتروشيمی اصفهان بعنوان يک عضو مسئول در جامعه


عالی
79.17%(133)


خوب
11.31%(19)


متوسط
5.95%(10)


ضعیف
1.19%(2)


خیلی ضعیف
1.19%(2)


تعداد کل آرا نظرسنجی 168